Odpowiedzialność względem klientów jest dla nas sprawą równie istotną jak szacunek do współpracowników.

  • Copernicus Securities S.A.
  • Copernicus Capital TFI S.A.
  • Zarząd
  • Rada nadzorcza
  • Zarząd
  • Rada nadzorcza

Piotr Jakubowski

p.o. Prezesa Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

Od początku kariery zawodowej ściśle związany z obszarem finansów i rynkami finansowymi. W latach 2003 – 2007 zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Skarbu BGK. Następnie w 2007 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu w BFG. Od listopada 2007 do marca 2013 zatrudniony na stanowisku Menadżera Wydziału Produktów Rynków Finansowych w ING Banku Śląskim, gdzie odpowiadał za zarządzanie biznesem i rozwój produktów rynków finansowych, a także za obszar dokumentacji skarbu oraz obszar IT skarbu. Od czerwca 2013 do sierpnia 2016 roku związany z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., w którym nadzorował i koordynował sprzedaż produktów skarbowych banku. Od stycznia do września 2017 roku zatrudniony w Banku Zachodnim WBK S.A. w obszarze compliance rynków finansowych i bankowości inwestycyjnej. Od października 2017 r. do sierpnia 2018 r. odpowiadał za obszar prawny i compliance w domu maklerskim Moventum S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz dodatkowo za obszar ryzyka i bezpieczeństwa informacji w Moventum Sp. z o.o. od kwietnia 2018 r.

 

Piotr Jakubowski ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Finanse i Bankowość), uzyskując tytuł magistra w 2003 roku. Od 2007 roku posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie Piotr Jakubowski przygotowuje drugą rozprawę doktorską w zakresie nauk prawnych w obszarze prawa papierów wartościowych i rynków finansowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której w ramach Katedry Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka prowadzi również wykłady z obszaru bankowości inwestycyjnej, rynków finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi i compliance. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości, finansów oraz prawa, a także programów certyfikowanych prowadzonych przez prestiżowe uniwersytety amerykańskie.

 

Piotr Jakubowski posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim

 

 

Arkadiusz Huzarek

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2001.

 

W instytucjach finansowych odpowiadał za nadzór nad realizowaniem zadań z zakresu prawa, compliance, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jak również za kwestie współpracy z organem nadzoru oraz innymi organami administracji publicznej i sądami.

 

Wykonywał także funkcje z zakresu nadzorowania działalności operacyjnej oraz uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu produktów finansowych.

Monika Jabłońska

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Capital S.A.

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Finansów w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł kwalifikacyjny specjalisty ewidencji papierów wartościowych nr 525/08.

 

Początkowo, doświadczenie zawodowe zdobywała jako księgowa m.in. w Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. oraz Biurze Rachunkowo – Doradczym ENTER.

 

W Copernicus Securities pracowała jako Specjalista Ewidencji Papierów Wartościowych oraz Zarządzający Ryzykiem. Obecnie odpowiedzialna za Departament Operacji.

Agnieszka Mydlarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Wyższą Szkolę Menedżerską w zakresie Zarządzania i rachunkowości oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.

 

Dyrektor Finansowa z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobyła w: Skyline Investment, Próchnik S.A, Domu Maklerskim BPS S.A

Marcin Mołdawa

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również studium podyplomowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w zakresie m. in. Prawa Unii Europejskiej.

Wieloletni pracownik Urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przeszedł przez większość szczebli kariery zawodowej. Zastępca Dyrektora, p. o. Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych UKNF, a następnie Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych.

 

Od początku kariery związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych, brał również udział w procesach wdrażania w polskim systemie prawnym oraz w aspektach nadzorczych alternatywnych funduszy inwestycyjnych/alternatywnych spółek inwestycyjnych.

 

W Copernicus Capital Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. związany z obszarami compliance, regulacyjnymi oraz nadzorczymi.

Piotr Rybicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Biegły rewident, doświadczony specjalista w zakresie w finansów korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej.

 

Ukończył Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji.

 

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prezes zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o

Agnieszka Mydlarz

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Wyższą Szkolę Menedżerską w zakresie Zarządzania i rachunkowości oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.

 

Dyrektor Finansowa z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobyła w: Skyline Investment, Próchnik S.A, Domu Maklerskim BPS S.A

Marcin Billewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

 

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Marcin Billewicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w zakresie rynków finansowych, twórca innowacyjnych produktów inwestycyjnych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi oraz w zagadnieniach inwestycyjnych i korporacyjnych. Z rynkiem finansowym związany jest od wielu lat. Makler papierów wartościowych (nr licencji 751).

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, jednostki międzyuczelnianej Akademii Ekonomicznej w Katowicach Uniwersytetu Śląskiego, Ecole de Commerce w Tuluzie i Uniwersytetu w Glasgow.

Jacek Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Ponad 22 lata doświadczenia w pracy z podmiotami z ramienia funduszy inwestycyjnych, Partner w Enterprise Investors gdzie pracował ponad 17 lat. Członek Rad Nadzorczych w ponad 20 spółkach.

 

Doświadczony inwestor, który przeprowadził kilkanaście inwestycji oraz sprzedaży firm w znacznie zróżnicowanych transakcjach – od kilku do 150 milionów Euro. Wcześniej konsultant w Arthur Andersen oraz Company Assistance.

 

W latach 2013-2016 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Grzegorz Droszcz

Członek Zarządu

Członek Zarządu Copernicus Securities S.A.

 

 

 

Marek Witkowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Marek Witkowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Ekspert w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego dla przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie dotyczące przygotowania i przeprowadzania zarówno ofert publicznych jak i niepublicznych, sporządzania prospektów emisyjnych oraz pozyskiwania finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz Podyplomowe Studia Inwestycji Kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach finansowych m.in. w Narodowym Banku Polskim (Departament Statystyk) oraz w Powszechnym Banku Kredytowym SA, gdzie w latach 1998-2000 był Kierownikiem Zespołu Analiz i Relacji Inwestorskich w Biurze Emisji i Relacji Inwestorskich.

 

Następnie pracował w Investor Relations Partners. Współzałożyciel i wiodący akcjonariusz Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A.

Magdalena Bartoś

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwesytetu SPWS. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA oraz studia podyplomowe w zakresie współpracy biznesowej z Afryką. Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.

 

W latach 2014-2016 pracowała jako Dyrektor Zarządzający ds. ekonomiczno-finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna. Wcześniej pracowała w Nike Poland jako dyrektor finansowy, a w latach 2009-2012 pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego Grupy Zelmer.

 

W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania

Marek Plota

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Radca prawny; Licencjonowany zarządca nieruchomości (nr licencji: 23229, wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

 

W latach 2011-2013 był Doradcą Wrocław 2012 sp. z o.o. w okresie przygotowań do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego.

Od 2012 r. Właściciel RM Legal Kancelaria Radców Prawnych; a od 2014 r. Prezes Zarządu RM Compliance Group.

 

Od maja 2015 r. związany z Copernicus Securities S.A. gdzie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Gajdziński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Manager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego. Negocjator budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie międzynarodowej.

 

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej  w Bielsku – Białej na kierunku  Zarządzanie i Marketing oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach specjalności Zarządzanie wartością Firmy.

 

Na przestrzeni lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w następujących spółkach: Mieszko S.A, Silvest S.A. oraz  Hyperion S.A.

 

Krzysztof Gmur

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej.

 

Biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem. Doradca w kwestiach księgowych z zakresu MSSF i ustawy o rachunkowości. Ekspert w zakresie wdrażanie MSSF oraz oceny zgodności sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Współpracował ze spółkami z różnorodnych branż gospodarki m.in. budowlanej, górniczej, energetycznej, motoryzacyjnej oraz nowych technologii.